ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานศาลแรงงานกลาง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

       


 

     

     

     

     

 

 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง รื่อง แนวทางการอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ขนาด ๔๐ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ


ประกาศศาลแรงงานกลาง รื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศาลแรงงานกลาง
        ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 6) 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 5) 

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง แนวทางการนั่งพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)  


              


             
  
                                                                                                          

 


        

 


  
                           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image