ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศาลแรงงานกลาง ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronvirus Disease 2019 (COVID-19))

       


 

  

  

  

  


  

     

     

 

 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง รื่อง แนวทางการอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ขนาด ๔๐ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ


ประกาศศาลแรงงานกลาง รื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศาลแรงงานกลาง
        ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 6) 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 5) 

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง แนวทางการนั่งพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)  


              


             
  
                                                                                                          

 


                  

     
                           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image