ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท