ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท