Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง
image

ศาลแรงงานกลาง

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทimage

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย

         
 


การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท