Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานธุรการห้องไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทและอาคารหมวดยานพาหนะ ศาลแรงงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ