Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานกลาง (ตั้งแต่ 17 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงimage

image เอกสารแนบ