Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ ห้องไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และอาคารหมวดยานพาหนะ ศาลแรงงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ