ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่อบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน สอบปากเปล่า และระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

(การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 3)

 

                ตามที่ศาลแรงงานกลาง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 3 แล้วนั้น

                เนื่องจากผู้มีรายชื่อทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมภาควิชาการและสอบข้อเขียน ในวันที่  23 – 25  มีนาคม 2559 ณ  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ  คอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อทุกท่าน  โปรดติดต่อขอรับเอกสารเกี่ยวกับการอบรม ด้วยตนเอง  ดังนี้

                1.  วัน  เวลา  ในการขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา  เฉพาะวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้นล่าง ศาลแรงงานกลาง ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

                2.  ขอความกรุณาให้มารับเอกสารด้วยตนเอง เพราะต้องเซ็นชื่อในใบสมัครด้วย

                3.  กรณีมีข้อสงสัย สอบถาม โทรศัพท์  02-2352475 (กมลฉัตร, บุญศรี, สุวรรณา, ดาราวรรณ)


image เอกสารแนบ