ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง