ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
ส่วนจัดการงานคดี