ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
ส่วนช่วยอำนวยการ