Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ