Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ