ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019)

image เอกสารแนบ