ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

นายสุเมธ สุระคำแหง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางและคณะ เข้าศึกษาดูงานระบบการยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e- Filing) และระบบบริการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีออนไลน์ (CIOS) ณ ศาลแพ่งธนบุรี

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ